Emilimo

Omukanda kwa BTL kuhananga emilimo khu abandu banyala okhukhola okhulondekha nende obunyali bubwo. Ne olakakanga emilimo Khong'onda hano