Abatachoni  boosi hamba khunyoole Yesu.

Khubeele abundu hano kho khwiyike amakhuwa ka Wele ne khulekhasia nende omwima kwefu. Lino lilakhuyeta efwe khumanye elienya lia Wele  mu limenya liefu

Olanyola amakhuwa khuli, Obusomi, Lihandiko liefu, Lilandia, Ofukholwa, OmwimaObuyeti nde Emilimo


Location

 


Obusomi

Abundu hano olanyoola ofutabu fwahandikwa nende abahandiki ba olulimi lwa Abatachoni. Onyala wekhisia ofutabu funo khu olusimu lulwo naho khu ekombiuta yiyo. Khandi onyala walomba esitabu sia amakaratasi...

Ne wenya okhumanya amakali khong'onda hano

Lihandiko

Wamanya ori onyala okhunyola likhuwa lia Wele mu olutachoni? Ne okhamanya ta bulano olamanya. Ebangeli ya olutachoni yilahandikwanga, ne bulano buri onyala wasooma esitabu sia Luka khu olububi, naho wikhisie khu olusimu lulwo. Ne wenya okhwikhisia khong'onda hano...

Ne wenya okhumanya amakali khong'onda hano


 

Emilimo

 

Buli khase omukanda kwa okhuhandika ebangeli kuwechanga abandu obwiyangu bwa okhukhola emilimo kia Wele. Onyala wachendelelela olububi luno kho omanya obwiyangu ne buliho...

Ne wenya okhumanya amakali khong'onda hano

 

 

Picture

Omwima

Sikhale Omutachoni yamenyanga mu olukoba. Lwalichingi nende ebisuli ebikali bia abandu baukhaukhane, okhurulila khu omundu wa kawaita okhutukha khu omwami. Olukoba lwachingi lisisi liali ne liasira . Elwanyi obwina bwaliyo obukali kho abasiku ne beecha musilo bakwemo....

Ne wenya okhumanya olukali khong'onda hano...


Abatachoni babeele bandu sina

Abatachoni barulanga olubeka lwa Mumbo mwa esibala sia Kenya, babeele balalakho ba chikholo cha Abaluya. Abakali banyolekhanga Ebung'oma, musikulu sia Chetambe nende Endibisi mu District ya Bungoma East. Abandi banyoolekhanga mu District ya Kakamega abundu bari Lugari, Lwandeti nende chimbeka cha Trans Nzoia. Abachesa ba abatachoni babeele, Ababukusu, Abanandi nende Abakabarasi.  Chikholo chindi cha Abaluya chibeele; Abanyala, Abanyore, Abatsotso, Abedakho, Abesukha, Abakabarasi, Abakhayo, Abakisa, Abamarachi, Abamarama, Abasamia, Abatiriki, Abaragoli, Ababukusu nende Abawanga

Ne wenya okhumanya amakali khong'onda hano.

Kalukha emukulu

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.